• سالن پرس شاپ
  • رینگ سنگین
  • رینگ سواری
  • رام

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان رینگ سازی مشهد(تکریم)

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان رینگ سازی مشهد(تکریم ) باسرمایه گذاری پرسنل شرکت رینگ سازی درسال 1387 تاسیس گردید.

اخبار