برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم مرداد ماه 98

برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم مرداد ماه 98

جلسه مجمع با حضور اعضاء تعاونی تشکیل و مطابق دستور جلسه موضوعات مطرح و تصمیم گیری انجام شد اطلاعیه

نظر بدهید