هدیه تعاونی به اعضاء

هدیه تعاونی به اعضاء

طبق مصوبه هیات مدیره کارت هدیه ای متناسب با سرمایه اعضاء مطابق جدول زمانبدی اعلام شده بین سهامداران محترم توزیع خواهد شد 

نظر بدهید