برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم مردادماه 99

برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم مردادماه 99

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در مورخ 99/5/24 اهم تصمیمات اخذ شده به شرح پیوست می باشد 

نظر بدهید