مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت اول

مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت اول

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و افزایش سرمایه شرکت 

نظر بدهید