مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم

مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم

برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و افزایش سرمایه 

نظر بدهید