اعضاء هیئت مدیره

آقای مهندس مجید بورقی 

آقای حسنعلی بخشی زاده چنار 

آقای مهندس  کاظم هنرمند 

نظر بدهید